Medezeggenschap in 2015

Het was opnieuw een roerig jaar volgens Sjef Huijnen voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR): “Dat heeft onder meer te maken met de sterke concurrentie in de markt.” De COR dacht over diverse onderwerpen mee vanuit het belang van de medewerkers en het bedrijf.

Aviation Security

Sinds de invoering van centrale beveiliging op Schiphol is de werkwijze bij Aviation Security voor veel medewerkers veranderd. De COR boog zich over een aantal instemmingsaanvragen. Bijvoorbeeld over het systeem waarmee medewerkers inloggen op hun werkplek, het opleidingsplan en de zogenoemde Performancemonitor (waarmee prestaties van medewerkers te volgen zijn). Sjef: “Voor ons was privacy een belangrijk onderwerp. Na enige opstartperikelen is de autorisatie goed geborgd. Alleen de bevoegde mensen hebben inzage in de dossiers van medewerkers.”

De COR wees er ook op dat mensen goed met de nieuwe systemen overweg moeten kunnen. Sjef: “Er waren kinderziektes, die hebben we aangekaart bij het management. Medewerkers moesten bijvoorbeeld tijdelijk twee inlogsystemen naast elkaar gebruiken. Ik begrijp hun irritatie daarover. Maar je ontkomt als bedrijf niet aan veranderingen, zoals in dit geval vanwege een aanbesteding.”

Overname FAIR

Afgelopen jaar nam G4S beveiligingsbedrijf FAIR over. De COR had hierin adviesrecht. Het ging de medezeggenschap vooral om de personele gevolgen: hoe zouden de 400 FAIR-medewerkers integreren bij G4S? Hun voormalige hoofdkantoor stond in Lelystad, wie moest naar Ede of Amsterdam gaan reizen? Op een paar individuele gevallen na, verliep de overname volgens de COR soepel. Sjef: “Veel nieuwe collega’s werkten eerder bij G4S. Toen we bijvoorbeeld in Utrecht een tender verloren, gingen veel collega’s naar FAIR. Velen van hen zijn weer terug, zo gaat dat in de branche.”

Nieuw ziekteprotocol

De COR liet in 2015 het ziekteprotocol toetsen door een extern bureau. Een heikel punt is van oudsher de ziekmelding. Sjef: “Het gaat dan over wie mag informeren naar wat je mankeert en of de leidinggevende mag vragen wanneer je weer kan beginnen. Om discussies te voorkomen hebben we het management gevraagd om een externe toetsing. Daaruit blijkt dat op enkele details na, die inmiddels zijn aangepast, ons ziekteprotocol aan alle wettelijke regels voldoet.”

Sociale regeling

In oktober trad een nieuwe directie aan bij G4S Nederland. De COR had adviesrecht over de benoeming van de algemeen directeur. Het nieuwe management voert organisatieveranderingen door. Zo gaat Fire & Safety in België en Nederland nauw samenwerken. Verder wilde het management de overhead verminderen, onder andere via een reductie in kantoorpersoneel.

De COR heeft zich hard gemaakt voor een sociale regeling voor vertrekkende medewerkers. Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld een opleidings- of outplacementtraject volgen, juridische ondersteuning krijgen en aanspraak maken op een verhuisvergoeding als ze voor een nieuwe baan moeten verhuizen. Sjef: “We hebben geprobeerd de gevolgen van het vertrek waar mogelijk te verzachten.” De COR kreeg veel positieve reacties over de inhoud van de sociale regeling.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

In 2015 is beleid opgesteld rond persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Daarover overlegde de VGWM-commissie met het management. Deze commissie van COR- en OR-leden richt zich specifiek op veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. “Het is goed dat er afspraken op papier staan”, aldus Sjef. “Niet alle opdrachtgevers geven aan wanneer bijvoorbeeld veiligheidsschoenen of -brillen nodig zijn. Dan moet je zorgen dat je daar zelf regels voor hebt. Training & Safety gebruikt het beleid al, in 2016 werken we aan invoering in het hele bedrijf.”

Terug naar overzichtspagina
^